Nowe przepisy dotyczące lotów dronami 2019.

Nowe przepisy dotyczące lotów dronami 2019

W dniu 1 lutego 2019 roku weszły w życie zmiany dotyczące lotów RPAS. Zmiany dotyczą lotów VLOS oraz BVLOS. Poniżej znajdziecie tekst całego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018r. oraz wybrane przez nas najważniejsze zmiany.

Najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków dotyczy lotów VLOS oraz BVLOS dronami o różnej masie startowej. Zmiany odnoszą się do Załącznika 6 – loty VLOS rekreacyjne i sportowe, Załącznika 6a – loty VLOS inne niż rekreacyjne i sportowe oraz Załącznika 6b – loty BVLOS (nie omawiany w tym artykule).

Loty FPV dronami o masie startowej do 2kg.

Nowe rozporządzenie wprowadza nowe kategorie lotów oraz samych dronów. W przypadku lotów z użyciem gogli na oczach z podglądem kamery z pierwszej osoby FPV zmiana legalizuje operacje bez obecności obserwatora. Operator może legalnie wykonywać loty w goglach bez dodatkowej osoby będącej w zasięgu wzroku z dronem. Powyższa zmiana dotyczy lotów rekreacyjnych, sportowych i innych niż rekreacyjne i sportowe czyli Załącznik 6 i 6a.

Zalegalizowanie tego rodzajów lotów wiąże się jednak z ograniczeniami. Można je wykonywać jedynie do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu oraz w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora.Dodatkowo Załączniki 6 i 6a zawierają jeszcze jedno ograniczenie dla lotów FPV do 2kg. Mianowicie lot należy wykonywać w odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu.

Podsumowując loty FPV dronami o masie startowej do 2kg można wykonywać bez obecności obserwatora:

  • do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu,
  • w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora,
  • w odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu
Dotyczy to tak samo operatorów latających rekreacyjnie i sportowo jak i tych posiadających Świadectwo Kwalifikacji UAVO.

Możliwa utrata kontaktu wzrokowego VLOS

Utratą kontaktu wzrokowego z dronem interpretowane było spoglądanie na aparaturę sterującą lub ekran z podglądem. W nowym rozporządzeniu ustawodawca jednoznacznie daje do zrozumienia, że „dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z modelem latającym/BSP w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenie będące wyposażeniem naziemnym modelu/BSP”.

"Bezpieczna odległość pozioma" zastąpiona została "bezpieczną odległością".

Zmiana dotyczy jedynie operatorów posiadających Świadectwo Kwalifikacji UAVO. Oznacza to, że operatorzy z uprawnieniami będą mogli w pełni legalnie latać w terenie zabudowanym bezpośrednio nad osobami, budynkami czy pojazdami. Zmiany dotyczące lotów rekreacyjnych i sportowych są mniejsze.

Załącznik 6 – stary przepis:
2) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym;
3) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
4) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;

Załącznik 6 – nowy przepis:
2) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym;
3) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
4) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;

Załącznik 6a – stary przepis:
2) zapewniając ciągłą i pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
3) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym;

Załącznik 6a – nowy przepis:
2) zapewniając pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
3) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość od osób, pojazdów lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym.

W Załączniku 6 (loty rekreacyjne i sportowe) usunięte zostały wyrazy „mienie” i „granica”, a pojawiło się określenie „zwierzęta”. Zachowanie bezpiecznej odległości poziomej zakłada zakaz wykonywania lotów bezpośrednio nad osobami, zwierzętami, przeszkodami i innymi statkami powietrznymi. Z przestrzegania tego punktu nie wyłącza przepis dotyczący dronów o masie startowej poniżej 600g. Wyłącznie dotyczy jedynie punktu 3 i 4.

Z Załącznika 6a zniknęły natomiast wyrazy „mienie” i „obiekty budowlane”. „Bezpieczną odległość poziomą” ustawodawca zastąpił „bezpieczną odległością”. Definicja „bezpiecznej odległości’ brzmi następująco:

„bezpieczna odległość – odległość modelu latającego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania lotu oraz rodzaju używanego modelu latającego i kwalifikacji operatora;”

Wykonywanie lotów w strefach R po za granicami parku stały się możliwe bez zgody zarządcy.

W nowych przepisach znajdziemy również wzmiankę o konieczności uzyskania zgody na lot w strefie R tylko i wyłącznie bezpośrednio nad obszarem parku narodowego. Umożliwia to wykonywanie operacji bez zgody zarządcy strefy. Wynika to z różnic w granicach naziemnych parków i strefy R, które często nie są takie same.

Loty w strefach P dozwolone dla dronów < 0.6kg w odległości większej niż 500m.

W przypadku lotów innych niż rekreacyjne i sportowe nic się nie zmienia. Wciąż można wykonywać loty bezpośrednio przy strefach P. Zmiany dotyczą jedynie Załącznika 6. Wykonując loty dronami o masie startowej mniejszej niż 600 gram należy zachować odległość 500 metrów od granicy obiektu chronionego strefą P.

Zmiany wytycznych lotów nad konkretnymi terenami i obiektami.

Poniżej przytaczamy kilka dodatkowych zmian związanych z terenami i obiektami w pobliżu, których wykonywane są operacje BSP. 

Punkt 4.6 Załącznika 6 o treści: 

4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948);
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579 i 1948);
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).

Zastąpiony został:

4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948);
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579 i 1948); 
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142);
4) jednostkami wojskowymi i poligonami;
5) osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;
6) w strefie EP R40 Słupsk.

Dodatkowo wprowadzono:

4.7. Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Załącznik 6a również uległ modyfikacji w tym zakresie. Poprzednia wersja mówiła:

12) loty wykonywane nad:
a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
– mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

Obecnie brzmi to następująco:

12) loty wykonywane nad:
a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
d) jednostkami wojskowymi i poligonami
– mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

Podobnie jak w przypadku lotów rekreacyjnych i sportowych dodano kolejne punkty:

13) loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności;
14) w przypadku operatora będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej.

Oznacza to, że zakaz lotów rekreacyjno sportowych i możliwość ich odbywania za zgodą dla operatorów UAVO ogranicza się do poniższej listy zawartej w Art. 5. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia:

1. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospo- darczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone for- macje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą: 1) w zakresie obronności państwa w szczególności:

a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone sąprace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,

b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,

2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:

a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,

b) porty morskie i lotnicze,

3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi orazśrodowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia

Dodatkowo wskazać należy również jednostki wojskowe i poligony, a w przypadku lotów rekreacyjnych i sportowych zakazem objęto strefę EP R40 Słupsk oraz osoby i zgromadzenia osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora.

Z zachowaniem szczególnej ostrożności latać możemy nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zaporami i śluzami wodnymi oraz innymi urządzeniami znajdującymi się na otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne.

Kamizelka ostrzegawcza.

Wcześniejsze rozporządzenie zakładało noszenie odblaskowej kamizelki w trakcie wykonywania operacji BSP w kolorze czerwonym, pomarańczowym lub żółtym. Obecnie dozwolony jest także kolor zielony.

Osoby małoletnie ze świadectwem UAVO.

Osoby w wieku 13-18 lat posiadające Świadectwo Kwalifikacji UAVO mogą latać jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

To wszystkie najistotniejsze modyfikacje, które wprowadza nowe rozporządzenie dla lotów VLOS. Najwięcej zmian dotyczy lotów BVLOS jest to jednak temat na oddzielny artykuł.

Poniżej do pobrania znajduje się oryginalny tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018r. oraz ujednolicone załączniki 6 i 6a.

Zamknij